info text
  • Zaloguj się
  • Zaloguj się
Strona głównaRegulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tescomapolska.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z innych usług Sklepu, a także inne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2) Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Sprzedawca [1] – TESCOMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Warzywna 14, 40-545 Katowice, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385841, posiadająca numer NIP: 5851460603, numer REGON: 221224955, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł pokrytym w całości, adres elektronicznej skrzynki e-mail: bok@tescoma.pl;
b) Sklep [2]– sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.tescoma.pl;
c) Klient [3] –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub korzysta z innych usług Sklepu;
d) Strona – Sprzedawca lub Klient;
e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
f) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, niebędąca jednocześnie Przedsiębiorcą Indywidualnym;
g) Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego;
h) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta pomiędzy Stronami w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
i) Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego tescomapolska.pl;
j) Regulamin Programu Tescoma Club – regulamin programu Tescoma Club;
k) Konto Klienta – część Sklepu dostępna dla Klienta po dokonaniu rejestracji, umożliwiająca zarządzanie danymi Klienta, przeglądanie swoich zamówień, dodawanie produktów do listy ulubionych oraz śledzonych, a także zbieranie punktów promocyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Programu Tescoma Club;
l) Produkt – materialna rzecz (lub rzeczy) ruchoma;
m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów będących jej przedmiotem oraz proponowaną cenę Produktów;
n) Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

2) Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
a) przedstawienie oferty,
b) składanie Zamówień,
c) utworzenie i administrowanie Konta,
d) przesyłanie wiadomości elektronicznych, w których Sprzedawca potwierdzać będzie złożenie Zamówienia, zmiany statusu Zamówienia, przebieg jego realizacji oraz ewentualne reklamacje.
3) Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne. Ze sklepu można korzystać także bez rejestracji Konta.

4) W celu zapewnienia możliwości prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące, minimalne wymagania techniczne:
a) posiadać połączenie z siecią Internet, zapewniające transmisję danych,
b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet (wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu),
c) aktywne konto poczty e-mail.
5) Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania wszystkich funkcji Sklepu na każdej przeglądarce internetowej lub w przypadku niestandardowej konfiguracji przeglądarki.

6) W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej - aktywnego konta poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowania komputerowego, obsługującego pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg, etc.


7) Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania, wskazanych w ust. 4 i 6.

8) Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem. Sprzedawca zaleca, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało: (i) aktualne oprogramowanie antywirusowe, (ii) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), (iii) zainstalowane aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

9) W trakcie składania Zamówienia oraz rejestracji Konta Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek następstwa wskazania przez Klienta nieprawidłowych danych.

10) Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż Produktów.

2) Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej Sklepu, oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie rejestracji. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu bok@tescoma.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego Regulaminu.

3) Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, klikając w aktywny link znajdujący się w stopce każdej przesyłanej droga mailową wiadomości,  przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu bok@tescoma.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego Regulaminu.

4) Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie, zgodnie z ust. 2 i 3.

§ 4. Warunki dokonywania zakupów

1) Informacje znajdujące się na stronach Sklepu, dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2) W celu złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) dane adresowe do wysyłki,
d) numer telefonu,
e) dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).

3) Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4) Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep Zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego Zamówienia do realizacji.

5) Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 4, wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

6) Zamówienie jest przez Sklep realizowane za pośrednictwem zewnętrznych firm specjalizujących się w dostawach (np. firm kurierskich). Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia przyjęcia przez Sklep Zamówienia do realizacji.

7) Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym oraz Sprzedawcę wiąże cena produktu obowiązująca w chwili złożenia przez takiego Klienta Zamówienia.

8) Koszty przesyłki zakupionego Produktu na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania Zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.

9) W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską;
b) przelew bankowy (przedpłata);
c) płatności online – za pośrednictwem zewnętrznych firm oferujących rozliczenia międzybankowe w czasie rzeczywistym;
10) Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 9 lit. b niniejszego Regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia, przy czym w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania przesyłki.

11) Do zakupionego Produktu dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

12) Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktura zostanie wysłana na podany przez niego adres e-mail.

13) Jeżeli okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji umowa nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi otrzymaną kwotę.

14) Klient niebędący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w chwili odbioru przesyłki z Produktem zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu, taki Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Indywidualnych będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę uszkodzonej przesyłki.

15) Nieodebranie Produktów wysłanych za pobraniem przez Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym skutkuje obciążeniem takiego Klienta kosztami poniesiony przez Sprzedawcę, w szczególności kosztami nadania i zwrotu przesyłki z Produktem.

16) W przypadku umów, zgodnie z którymi Sprzedawca wysyła Produkty Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego w chwili wejścia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Produktów. Jednakże ryzyko przechodzi na Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego z chwilą dostarczenia Produktów przewoźnikowi, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a przedsiębiorca nie oferował takiej możliwości, bez uszczerbku dla praw Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego wobec przewoźnika.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego:
a) Przedsiębiorcą, jeżeli rzecz ma wadę;
b) Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, w razie braku zgodności Produktu z umową.
2) Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta będącego Przedsiębiorcą, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Przedsiębiorca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Przedsiębiorcy wydana w stanie niezupełnym.

3) Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

4) Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, o którym to celu Klient ten powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5) Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktów tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktów oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, iż: (i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, (ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, (iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o zawarciu umowy;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
6) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

7) W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego Produktu albo wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient będący Przedsiębiorcą, a w razie braku zgodności Produktu z umową – Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym –  może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

8) Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
a) drogą mailową na adres: reklamacje@tescoma.pl;
b) drogą pocztową na adres: TESCOMA POLSKA Sp. z o. o., ul. Warzywna 14, 40-545 Katowice. 
9) Klient w reklamacji powinien wskazać:
a) swoje imię i nazwisko lub nazwę,
b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),
c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
10) Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

11) Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił Konsumentowi odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

12) O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

13) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla takiego Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

14) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu takiego Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

15) W razie braku zgodności Produktu z umową, Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może żądać naprawy lub wymiany Produktu. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego jest niemożliwe bądź wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

16) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorca Indywidualnym o braku zgodności Produktu z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla tego Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient ten Produkt nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

17) Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

18) Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego.
19) Klient będący Przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Pozostali Klienci nie mogą odstąpić od umowy, jeżeli nieistotny jest brak zgodności Produktu z umową. W odniesieniu do Klientów niebędących Przedsiębiorcami domniemywa się, że brak zgodności Produktów z umową jest istotny.

20) Klient będący Przedsiębiorcą, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Przedsiębiorcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Przedsiębiorcę byłoby nadmiernie utrudnione, Przedsiębiorca obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

21) Klienci niebędący Przedsiębiorcami udostępniają Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od takich Klientów Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

22) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu, istniał w chwili dostarczenia Produktu, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

23) W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona. Jeżeli wady ujawnią się w okresie gwarancji i są objęte gwarancją, Klient będący Przedsiębiorcą powinien kierować roszczenia wyłącznie wobec podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca gromadzi i przetwarza wybrane dane osobowe Klienta zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Polityce prywatności.

§ 7. Informacje dla Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1) Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

3) Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczony jest dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części, a jeśli polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów. W odniesieniu do innych umów, bieg terminu do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy.

4) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Złożenie oświadczenia przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę powoduje, że oferta przestaje wiązać.

5) Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Możliwy (i preferowany) jest zwrot Produktu wraz z wysyłką oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji zwracany Produkt należy odesłać na adres: TESCOMA POLSKA Sp. z o. o., ul. Warzywna 14, 40-545 Katowice.

6) Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym wszystkie dokonane przez tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (ograniczone do kosztów najtańszego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Jeżeli jednak Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny nie zwrócił Produktu wraz z wysyłką oświadczenia, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków aż do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7) Zwrot środków odbywa się z wykorzystaniem tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Klient ten wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

8) Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, których ze względu na swój charakter nie można odesłać w trybie zwykłym, Sprzedawca dokona nieodpłatnego odbioru za pośrednictwem stosownego przewoźnika.

9) Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z tego Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w których Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartych w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu takiego Klienta przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami albo Przedsiębiorcami Indywidualnymi

1) W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w § 4 ust. 9 niniejszego regulaminu. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie Zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym.

2) W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki i wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 10. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 11. Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.

3) W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Klienta. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania jego postanowień oraz wyłącznie w odniesieniu do umów zawartych po wejściu w życie nowego Regulaminu.

4) Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

5) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed tą datą, obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu, dostępna poniżej.

Wersje archiwalne Regulaminu
Regulamin sklepu tescoma.pl ważny od 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Dane Sprzedawcy:

TESCOMA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warzywna 14

40-545 Katowice


Dane do korespondencji:

TESCOMA POLSKA Sp. z o. o.,

ul. Warzywna 14, 40-545 Katowice

Rzeczpospolita Polska

Tel.: 32 508 60 59

Fax: 32 721 07 65

E-mail: bok@tescoma.pl

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy powinni Państwo poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład na piśmie wysłanym pocztą lub na adres e-mailowy).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Adres, pod który należy przesłać zwracany towar:

TESCOMA POLSKA Sp. z o. o.

ul. Warzywna 14

40-545 KatowiceZałącznik nr 2 – informacje dla Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych dotyczące pozasądowych możliwości rozstrzygania sporów

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy).

Jeżeli spełnione są przesłanki rozpatrzenia sporu przez sąd i złożonemu wnioskowi można nadać dalszy bieg, przewodniczący stałego polubownego sądu konsumenckiego doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej (przedsiębiorcy) i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Z kolei w razie bezskutecznego upływu powyższego tygodniowego terminu albo jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi, informując o przyczynie zwrotu. Warunkiem rozpoznania sporu przez stały polubowny sąd konsumencki jest zatem zgoda obu stron na rozstrzygnięcie tego sporu przez taki sąd.

Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od opłat. Jeżeli natomiast podjęcie przez taki sąd czynności jest połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd wzywa stronę, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na pokrycie tych wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie danej czynności lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wzywa strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku.

Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.


Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek konsumenta lub z urzędu.

W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Wojewódzki inspektor może przy tym wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.

Wniosek o mediację konsument powinien złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek może być złożony pisemnie (poczta, poczta elektroniczna, fax, bezpośrednio w sekretariacie inspekcji) lub ustnie (do protokołu). We wniosku konsument powinien dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy), przedmiot sporu, opisać swoje żądanie oraz dołączyć kserokopie pism mających znaczenie dla sprawy (np. faktury, paragonu, opinii rzeczoznawcy itp.).

Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów

Każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1)   zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)   współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze. zm.).

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić Rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 800 007 707 konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów.
[1] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie, w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną.
Na potrzeby ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) przez Sprzedawcę rozumie się także dostawcę internetowej platformy handlowej w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie, w jakim obsługuje internetową platformę handlową oraz umożliwia korzystanie z tej platformy.
[2] Na potrzeby ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) przez Sklep rozumie się także internetową platformę handlową w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie, w jakim korzysta z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, w ramach której umożliwia się Konsumentowi zawieranie ze Sprzedawcą umów na odległość.
[3] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.


Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 31. 12. 2022.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Pobierz formularz