info text
  • Zaloguj się
  • Zaloguj się
Strona głównaOdbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu

Poniżej zamieszczamy niektóre informacje w zakresie sposobu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1)  dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2)  prowadzącym zakład przetwarzania;

3)  odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

 
Na podstawie powyższych przepisów kupując w naszym sklepie internetowym sprzęt elektryczny lub elektroniczny macie Państwo zatem możliwość oddania nam zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego na następujących warunkach:

1. zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
2. zużyty sprzęt jest kompletny,
3. za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego sprzętu.
4. warunkiem zwrócenia zużytego sprzętu jest odpowiednie przygotowanie go przez Państwa, czyli odłączenie od wszelkich instalacji i jego opróżnienie (np. wylanie wody, opróżnienie z resztek żywności). 
5. UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

 
W przypadku chęci skorzystania z możliwości oddania zużytego sprzętu elektronicznego prosimy o kontakt pod adresem mailowym bok@tescoma.pl

 
Zgodnie z art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

 
Listę tych punktów możecie Państwo znaleźć tutaj.

 

Punkt zbierania zużytego sprzętu możecie Państwo wyszukać także na poniższych stronach internetowych:

http://www.elektroeko.pl

https://www.decydujesz.pl

http://www.elektrosmieciarka.pl