info text
 • Zaloguj się
 • Zaloguj się
Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.tescoma.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Tescoma Polska Sp. z o.o., NIP: 5851460603, z siedzibą przy ul. Warzywnej 14, 40-545 Katowice (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: bok@tescoma.pl

  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tescomapolska.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
  2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1) niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej w sklepie internetowym oferty, dostęp do informacji niewymagających założenia konta);
  2) zalogowanych użytkowników sklepu internetowego, którzy posiadają konto klienta Moja TESCOMA.
 3. Administrator może wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści w postaci np. uzyskania specjalnej oferty promocyjnej, udzielenia rabatu na produkty dostępne w ramach prezentowanej w sklepie internetowym oferty, otrzymywania dopasowanych do zainteresowań informacji marketingowych. 
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
  2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom     świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);
  2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);
  3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) przenoszenia danych do innego administratora;
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
      z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 8. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
  1) dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności;
  2) dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
     w celu realizacji umowy, dane osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora);
  3) dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
  w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. KONTO KLIENTA „MOJA TESCOMA”

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1) zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude),
  w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta klienta „Moja TESCOMA” oraz umożliwienie korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  2) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  3) poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta sklepu internetowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  4) realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach i ofertach promocyjnych Administratora oraz ofertach podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji i prowadzenia konta „Moja TESCOMA”,
  w szczególności:
  1) imię,
  2) nazwisko,
  3) adres e-mail,
  4) numer telefonu,
  5) adres dostarczenia zamówienia,
  6) adres IP,
  7) oraz inne dane przekazane w formularzu rejestracji
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1) czas niezbędny do realizacji umowy;
  2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;
  3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 4. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta Moja TESCOMA oraz korzystania z funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

 

III. C. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY TESCOMA CLUB

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1) zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym rejestracja użytkownika w programie lojalnościowym TESCOMA Club (dalej: Program) oraz umożliwienie korzystania z przywilejów dostępnych dla uczestników Programu, w szczególności z dedykowanych ofert promocyjnych, rabatów na produkty marki TESCOMA oferowane w sklepie internetowym Administratora, usługi powiadomień o dostępności produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”; szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie znajdują się w „REGULAMINIE PROGRAMU TESCOMA CLUB” dostępnym na stronie https://www.tescomapolska.pl/tescoma-club;
  2) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  3) poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika Programu  (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  4) realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach i ofertach promocyjnych Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator, w związku z Państwa udziałem w Programie przetwarza dane osobowe,
  w szczególności:
  1) imię,
  2) nazwisko,
  3) adres e-mail,
  4) numeru telefonu,
  5) adres IP,
  6) oraz inne dane przekazane w formularzu rejestracji nowego członka TESCOMA CLUB.
 3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji w programie lojalnościowym oraz korzystania z przywilejów dostępnych dla członków Programu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do Programu.

III. D. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1) zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  2) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  3) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny";
  4) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  5) poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta sklepu internetowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
  1) imię,
  2) nazwisko,
  3) adres e-mail,
  4) numeru telefonu,
  5) adres dostarczenia zamówienia,
  6) dane do faktury VAT,
  7) adres IP.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1) czas niezbędny do realizacji umowy;
  2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 4. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

III. E. BLOG TESCOMA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zarejestrowanemu i zalogowanemu w Serwisie użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy na blogu TESCOMA, a także udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z bloga. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferowanej funkcjonalności, w tym wymiany informacji i dodawania komentarzy na blogu.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wyrażenia sprzeciwu przez użytkownika.

III. F. NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności udostępniony przez Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu przekazywania informacji marketingowych (w tym informacji o nowych produktach i ofertach promocyjnych) za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera.
 3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdej przesyłanej drogą mailową wiadomości lub przesyłając stosowne żądanie na adres: info.eshoppl@tescomapolska.pl.

III. G. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1) prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
  2) realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (np. partnerów handlowych), w tym personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes", z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  2) czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem tescomapolska.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://www.tescomapolska.pl/polityka-cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności sklepu internetowego Administratora funkcjonującego pod adresem tescomapolska.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron partnerów biznesowych, usługodawców, reklamodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. TESCOMA POLSKA Sp. z o.o., Facebook Ireland Ltd., Google LLC, LinkedIn Ireland Unlimited Company, IT STUDIO s.r.o.). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:
  1) rozwoju technologii,
  2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  3) rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto użytkownika.
 5. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 03.12.2021 r.