regulamin zakupów

| Štítky:

Sklep internetowy dostępny w witrynie internetowej pod adresem www.tescomapolska.pl (dalej jako sklep internetowy) prowadzony przez ERGOTEP, spółdzielnię inwalidów, z siedzibą Proseč u Skutče nr 119, kod pocztowy 539 44, Republika Czeska, wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové, Republika Czeska, oddział Dr, wkładka 1084, nr identyfikacyjny 25997815, nr NIP: CZ25997815. ERGOTEP, spółdzielnia inwalidów po porozumieniu z producentem towarów spółką TESCOMA a.s. , w ramach sklepu internetowego www.tescomapolska.pl sprzedaje produkty producenta marki TESCOMA.

Adres sprzedawcy do krespondencji jest Proseč u Skutče 119, kod pocztowy 539 44, Republika Czeska,
e-mail: tescoma.pl@ergotep.cz, kontakt telefoniczny: 00 420 469 660 313. 

Serwis gwarancyjny realizowany jest za pośrednictwem spółki TESCOMA POLSKA Sp. Z O.O.,
email info.eshoppl@tescomapolska.pl , kontakt telefoniczny: 32 721 97 60 lub 785 170 805

Regulamin sklepu internetowego TESCOMAPOLSKA.PL (www.tescomapolska.pl)

Definicje:

Ilekroć w niniejszym regulaminie podane są niżej określone terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:


Sprzedawca
 
ERGOTEP, spółdzielnia inwalidów, z siedzibą Proseč u Skutče nr 119, kod pocztowy 539 44, Republika Czeska  
Sklep internetowy sklep internetowy ERGOTEP dostępny pod adresem www.tescomapolska.pl

Klient  osoba fizyczna, która złożyła zamówienie i jest w nim wskazana.
Towar 

towar prezentowany na stronie internetowej www.tescomapolska.pl wytwarzany lub produkowany przez firmę TESCOMA a.s.,  łącznie z oryginalnym opakowaniem i instrukcją obsługi.
Serwisant  TESCOMA POLSKA Sp. z o. o., Katowice, ul. Warzywna 14, 40-545 .
Złożenie zmówieniawypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.tescomapolska.pl  i wysłanie go na email sprzedawcy.
Regulamin obowiązujący regulamin sklepu internetowego www.tescomapolska.pl . 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady realizacji zakupów przez Klienta w sklepie internetowym www.tescomapolska.pl, którego prowadzeniem zajmuje się spółka ERGOTEP, Spółdzielnia Inwalidów, siedziba: Proseč u Skutče 119, kod pocztowy 539 44, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové, Republika Czeska, oddział Dr, wkładka 1084, numer identyfikacyjny IČ 25997815, nr NIP: CZ25997815.

1.2. Sprzedawcą jest ERGOTEP, spółdzielna inwalidów, z siedzibą Proseč u Skutče 119, kod pocztowy 53944, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové, Republika Czeska, oddział Dr, wkładka 1084, numer identyfikacyjny IČ 25997815, numer NIP: CZ25997815 (dalej jako „sprzedawca”).

1.3. Zasady realizacji zakupów sklepu internetowego na terenie Polski określa niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

1.4. Zawartość witryny internetowej sklepu internetowego www.tescomapolska.plstanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi dopiero po doręczeniu Klientowi wyraźnego potwierdzenia przyjęcia jego zamówienia do realizacji dokonanego przez Sprzedawcę.

  

II. Zawarcie umowy

2.1. Klientem sklepu internetowego może być osoba fizyczna. Osoba fizyczna składając zamówienie  musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

2.2. Dostarczenie towaru nastąpi na podstawie zamówienia dokonanego przez Klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się w witrynie sklepu internetowegowww.tescomapolska.pl. Samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza jednak natychmiastowego zawarcia umowy. Zamówienie wiąże strony w przypadku jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3. Każde zamówienie musi zawierać przynajmniej następujące dane:

a) dane identyfikacyjne Klienta - jego imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, elektroniczny adres e-mailowy, numer telefonu,

b) identyfikację towaru prezentowanego Klientom w ramach sklepu internetowego,

c) ilość zamawianego towaru,

d) cenę,

e) określenie miejsca dostarczenia towaru, w przypadku jego braku za miejsce dostarczenia towaru uważa się miejsce zamieszkania względnie siedziby klienta wskazanego we formularzu zamówień,

f) wybór formy płatności za przesyłkę,

g) wybór sposobu dostarczenia towaru wraz ze zgodą na uiszczenie kosztów transportu,

h) akceptacji warunków regulaminu sklepu internetowego www.tescomapolska.pl.

2.4. W przypadku kiedy zamówienie nie będzie zawierać wyżej wymienionych danych, nie zostanie w takim wypadku uznane za prawidłowo złożone i Klient nie otrzyma potwierdzenia zawarcia umowy. Sprzedawca w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu usunięcia błędów w zamówieniu.

2.5. Zamówienie doręcza się Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Klient w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania zamówienia otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zamówienia ze strony Sprzedającego.

2.6. Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia i akceptacji złożonego zamówienia (potwierdzenie o zawarciu umowy).

2.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie potwierdzić zawarcia umowy i nie zrealizować zamówienia w powyższym  przypadku lub gdy istnieje inny ważny powód, który uniemożliwia Sprzedawcy wydanie potwierdzenia o zawarciu umowy. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje o tym Klienta w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W sytuacji gdy Klient zapłacił już całość lub część ceny a zamówienie nie zostało jeszcze Klientowi potwierdzone, Sprzedawca zwraca mu zapłaconą sumę najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia przez niego zamówienia.

 

III. Dostarczenie towaru

3.1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłka z towarem jest dostarczana na miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Klient może wskazać inne miejsce dostarczenia przesyłki aniżeli adres jego miejsca zamieszkania względnie siedziby. W takim wypadku w formularzu zamówieniowym Klient powinien podać, oprócz adresu miejsca zamieszkania względnie swej siedziby, również miejsce (adres) dostarczenia towaru. Może on również wskazać osobę upoważnioną do odbioru i uiszczenia zapłaty za przesyłki. Aby firma kurierska doręczyła przesyłkę z towarem na podany adres, wymagana jest obecność Klienta, względnie osoby upoważnionej przez niego do odbioru przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub za opóźnione dostarczenie przesyłki z towarem w przypadku, gdy  Klient wskazał błędnie miejsce dostarczenia towaru.

3.2. Miejsce i termin dostarczenia towaru Sprzedawca potwierdza Klientowi w potwierdzeniu o zawarciu umowy.

3.3. Czas realizacji zamówień wynosi z reguły 7 dni roboczych. W uzasadnionych wypadkach (np. chwilowy brak dostępności towarów, błędne zamówienie) okres ten może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i uzgodni z nim dalsze postępowanie.

3.4. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Koszt przesyłki towaru, który uzależniony jest od ilości zamówionego towaru pokrywa Klient. W przypadku zamówień jednorazowych powyżej 1000 PLN Sprzedawca pokrywa w całości koszty transportu (dostawy) towaru.

Zamawiane towary dostarczane są przez firmę spedycyjną DPD. Cena wysyłki firmą DPD w zależności od rodzaju platności wynosi:

Przy płatności przelewem (przedpłata) -17 PLN.

Przy płatności za pobraniem -22 PLN.

Możliwe sposoby zapłaty:

Przelew bankowy na konto nr: 13 1020 2528 0000 0902 0310 7943

Za pobraniem opłacane przy odbiorze towaru.

Wszystkie wyżej podane ceny podane są łącznie z podatkiem VAT i obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.5. W przypadku, kiedy kurier nie zastanie Klienta w miejscu dostarczenia przesyłki zostawi awizo (pisemną adnotacje)  i spróbuje skontaktować się z Klientem (np. telefonicznie) w celu ponownego uzgodnienia miejsca i terminu odbioru przesyłki. Ewentualne, dodatkowe koszty związane z powtarzającymi się próbami dostarczenia towaru, Klient jest zobowiązany uiścić na żądanie Sprzedawcy.

3.6. Towar jest dostarczany w oryginalnych opakowaniach od producenta. Przesyłka z towarem zawiera również imienną fakturę lub paragon fiskalny. Klient lub inna osoba do tego upoważniona zobowiązana jest potwierdzić swym podpisem odbiór dostarczonej przesyłki.

IV. Cena towaru i sposoby płatności

4.1. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowymwww.tescomapolska.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.2. Formy płatności:

a) gotówką za pobraniem – płatność dokonywana przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej DPD,

b) przelewem bankowym na konto bankowe sprzedawcy 13 1020 2528 0000 0902 0310 7943 (ERGOTEP, spółdzielnia inwalidów). Przy czym za dokonanie płatności uważa się przelanie całkowitej kwoty na numer rachunku Sprzedawcy . Identyfikacji środków płatności  Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy dokonuje się na podstawie numeru zamówienia. W innym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przesyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W związku z odstąpieniem od umowy w powyższym trybie Klient zobowiązany jest do zwrócenia towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz podany sposób zwrotu pieniędzy. Koszt przesyłki zwróconego towaru ponosi Klient. Równowartość pieniężna za zwrócony towar zostanie przekazana na podany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwróconego towaru Sprzedającemu.

5.2. W przypadku kiedy Klient w ramach zamówienia określonej ilości, wartości czy też ze względu na inną promocję otrzyma wraz z zamówionym towarem dodatkowy prezent, względnie otrzyma dodatkowy towar za cenę ulgową czy też cenę symboliczną, i odstępuje od umowy w trybie punktu 5.1 niniejszego regulaminu, zobowiązany jest również do zwrotu tak uzyskanego towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie punktu 5.1. niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkiego towaru, który w ramach zawartej umowy otrzymał od Sprzedającego.

5.3. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres TESCOMA POLSKA, ul.Warzywna 14, 40-545, Katowice wraz z kopią paragonu.

VI. Reklamacja

6.1. Obok prawa do odstąpienia od zawartej umowy w myśl postanowienia punktu V niniejszego regulaminu Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru określone w kodeksie cywilnym oraz z tytułu niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w zakresie sprzedaży konsumenckiej określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6.2.  Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. 

6.3. Towary prezentowane w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych Sprzedający zapewnia sprawne działanie towaru w okresie, o którym mowa w pkt. 6.2. pod warunkiem korzystania z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, względnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

6.4. Klientowi zaleca się, by przy odbiorze dostarczony towar sprawdził, a w razie stwierdzenia jego niezgodności z umową poinformował bez zbędnej zwłoki o tym Sprzedawcę. Odbiór towaru oznacza odebranie go od kuriera. Odbiór towaru potwierdza Klient lub upoważniona przez niego osoba własnoręcznym podpisem w dowodzie dostawy. Jeżeli towar posiada widoczne wady w chwili odbioru albo nie zgadza się jego rodzaj lub ilość, to należy fakt ten zanotować w dowodzie dostawy. Jeżeli towar jest uszkodzony, Klient może odmówić jego przyjęcia.

6.5. Reklamację można złożyć za pośrednictwem:

a) kuriera czy poczty polskiej na adres spółki TESCOMA POLSKA Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul.Warzywna 14, 40-545, Katowice, która prowadzi serwis gwarancyjny i jest serwisantem umownym sprzedającego w sprawach reklamacji towaru na terenie Rzeczypospolitej Polski. Dostarczenie reklamacji określonemu w zdaniu poprzednim serwisantowi TESCOMA POLSKA sp. z o.o., pod adresem ul.Warzywna 14, 40-545, Katowice, równoznaczne jest z dostarczeniem reklamacji Sprzedającemu. Sprzedający jest związany wszelkimi decyzjami w zakresie reklamacji wydanymi w jego imieniu przez serwisanta TESCOMA POLSKA.

b) drogą elektroniczną na adres info.eshoppl@tescomapolska.pl.

6.6. Przy składaniu reklamacji Klient powinien jednoznacznie wskazać zawartą umowę (najlepiej z oznaczeniem swoich danych , numeru oraz dnia zamówienia, terminu odbioru) i udokumentować, że jest osobą uprawnioną do złożenia reklamacji (najlepiej dołączeniem dokumentu, stwierdzającego własność towaru, np. kopią faktury czy paragonu fiskalnego), oraz wysłać towar wraz ze zwięzłym opisem niezgodności towaru z umową, najlepiej z fotodokumentacją. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji wraz z reklamowanym towarem. Sprzedawca za pośrednictwem pracownika serwisu (działu reklamacyjnego) wyda Klientowi w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania reklamacji pisemne potwierdzenie o tym kiedy Klient złożył reklamację , co jest treścią reklamacji oraz  jaki sposób  załatwienia reklamacji Klient żąda. Pracownik serwisu (serwisant, względnie jego dział reklamacyjny) informuje Klienta o załatwieniu reklamacji telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem poczty oraz udziela Klientowi informacji o terminie i sposobie załatwienia reklamacji, o przeprowadzeniu i terminie naprawy, ewentualnie o odrzuceniu reklamacji wraz z uzasadnieniem odrzucenia. Jeżeli nie istnieje możliwość skontaktowania się z Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną, pracownik serwisu reklamacyjnego poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty na wskazany  przez Klienta adres.

6.7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażony byłby Klient.

6.8. Jeżeli Klient, który jest konsumentem, z przyczyn określonych w postanowieniu 6.7. niniejszego regulaminu, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

6.9.  Nieuznanie reklamacji może mieć miejsce w następujących przypadkach:

a) niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towaru,

b) niefachowej ingerencji, mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia,

c) niedotrzymania zaleconych lub zwykłych sposobów montażu i konserwacji, nadmierne obciążanie towaru niezgodne z jego przeznaczeniem czy jego warunkami technologicznymi.

Wszelkie pytania w zakresie reklamacji Klient może skierować pod adresem e-mailowym: info.eshoppl@tescomapolska.pl . 

Rękojmia

6.10. Serwisant TESCOMA POLSKA rozpatruje reklamacje Klientów w zakresie rękojmi złożone na podstawie przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Przepisy prawne dotyczące rękojmi nie mają zastosowania w sprzedaży konsumenckiej, obowiązują one wyłącznie w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat zgłaszanych reklamacji na podstawie niniejszego ustępu można uzyskać pod adresem mailowym:

info.eshoppl@tescomapolska.pl .

VII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez sprzedającego w ramach sklepu internetowego  www.tescomapolska.pl  z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedający w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, czy serwisantowi w sprawach reklamacji.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia oraz żądania  zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić na adres siedziby sprzedającego.

VIII. Postanowiena końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu TESCOMA POLSKA, jest powszechnie dostępny na stroniewww.tescomapolska.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

8.2. Złożenie zamówienia w sklepie www.tescomapolska.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2011r. Z chwilą umieszczenia go w witrynie sklepu www.tescomapolska.pl, w miejscu ogólnie dostępnym dla Klienta w zakładce „regulamin”.


Wykaz możliwych sposobów doręczenia wysyłki wraz z cenami:

Firma kurierska *17.00 zł

Do wysyłek nad 499.00 zł (z VATem) przy tym sposobie doręczenia, transport jest gratis.

Wykaz możliwych sposobów doręczenia wysyłki wraz z cenami:

Za pobraniem 5.00 zł
Przelew0.00 zł

Do wysyłek nad 499.00 zł (z VATem) cena za sposób płatności jest gratis.

Warunki zakupu

Aby dokonać zakupu w naszym sklepie proszę dodać wybrany przez Państwa produkt do koszyka.
Przy dodaniu pierwszego towaru system poprosi o zalogowanie się.

Rejestrując się na stałe:

  • podając nam wybrany przez Państwa login,
  • imię i nazwisko,
  • adres do przesyłki (ulica numer domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto),
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres email.


Pamiętając swój login będą mieli Państwo możliwość cofnięcia się do poprzednio złożonych zamówień oraz do towarów znajdujących się w koszyku a jeszcze nie zamówionych.

Pozyskane w ten sposób dane osobowe będą przechowywane oraz wykorzystywane do czynności związanych z wysyłką towaru, realizacją zamówienia. Nie będą one nikomu udostępniane.